شركت بازرگاني ققنوس - سهامي خاص

واردات كالا از چين، واردات کالا از دبی، واردات کالا از سایت خارجی، ترخيص كالا از گمرك

 

 

كارت بازرگاني حقيقي - مدارك مورد نياز كارت بازرگاني حقيقي

كارت بازرگاني حقيقي , مدارك مورد نياز صدور كارت بازرگاني حقيقي , مدارك مورد نياز تمديد كارت بازرگاني حقيقي , كارت بازرگاني , اتاق بازرگاني , واردات كالا , مزاياي كارت بازرگاني , فرم دال كارت بازرگاني , هزينه اخذ كارت بازرگاني , شرايط اخذ كارت بازرگاني , مدارك تمديد كارت بازرگاني , كارت بازرگاني چيست

مدارك مورد نياز جهت صدور كارت بازرگاني حقيقي :

1. اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکتها رسیده باشد

( براي دریافت اظهارنامه به سايت زير مراجعه فرمائید.)

 http://irsherkat.ssaa.ir/Design/Establishment.aspx

2. اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد.

3. فرم دال ( تکمیلی از وب سایت به همراه مهر و امضاء متقاضی و گواهی امضاء توسط دفتر اسناد رسمی)

4. ارسال سیستمی گواهی موضوع ماده 186 ق.م.م مربوط به آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی در سال جاري به آدرس متقاضی از طرف سازمان امور مالیاتی

5. اصل کارت ملی ( در صورت داشتن هر گونه تغییرات در مشخصات سجلی اسکن و بارگذاري تصویر شناسنامه از تمامی صفحات الزامی میباشد).

6. اسکن و بارگذاري عکس ( تمام رخ ، ساده ، رنگی و با پشت زمینه سفید )

7. اصل مدرك تحصیلی معتبر ( حداقل دیپلم متوسطه ) مدارك خارج از کشور پس از ارزشیابی توسط اداره

دانش آموختگان وزارت علوم مورد پذیرش می باشد .

تبصره : دارندگان پروانه بهره برداري صنعتی، کشاورزي، معدنی، خدمات فنی مهندسی وخدمات فناوري

ازمراجع ذیربط مشروط به انقضاي دو سال از تاریخ صدور پروانه، ازارائه مدرك ( ICT ) اطلاعات و ارتباطات

فوق معاف می باشند و ملزم به ارائه اصل مدرك تولید هستند .

تبصره 2 : افرادي که فاقد مدرك تحصیلی می باشند در صورتی که داراي معیارهاي سنجش فعالیت در زمینه تجارت می باشند می توانند مدارك مثبته را جهت تکمیل پرونده و شرکت در کمیسیون به مدیریت واحد عضویت مراجعه

نمایند .

تبصره 3 :افرادي که فاقد مدرك تحصیلی هستند اما 3 سال سابقه عضویت در اتاق را دارند می توانند با

درخواست کتبی به مدیریت واحد عضویت مراجعه نمایند .

8. اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم براي آقایان

تبصره : متقاضیانی که سن آنان 50 سال تمام باشد از ارائه پایان خدمت معاف می باشند .

9. داشتن حداقل سن 23 سال تمام.

10. اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاري وحسن اعتبار بانکی به نام متقاضی و نداشتن چک برگشتی با تاریخ افتتاح حساب بیش از یکسال و گردش مالی مناسب (درصورت نداشتن گردش یکساله دارا بودن شرط لازم برابر بند 1 و یکی از شرایط مندرج در بندهاي 2 الی 8 شاخصهاي احراز صلاحیت و اهلیت متقاضیان که در همین قسمت دردسترس می باشد با ارائه مدرك مربوطه مورد قبول است ) .

ارائه یکی از مدارك ذیل:

الف- سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی، به آدرس دفتر کار ( آدرس اظهارنامه ).

ب- اجاره نامه محضري معتبر به نام متقاضی ، براي محل کار و به آدرس دفتر کار ( آدرس اظهارنامه.)

ج- اجاره نامه بنگاه املاك داراي کد رهگیري به نام متقاضی ، براي محل کار و به آدرس دفتر کار ( آدرس

اظهارنامه )

11. مدرك تولیدي معتبر از یکی از وزارتخانه هاي تولیدي براي واحدهاي تولیدي ( صنوف تولیدي داراي پروانه

کسب مشمول این بند نمی گردند.)

12. ارائه کد اقتصادي جدید و یا ارائه تاییدیه پیش ثبت نام در سایت زير

Tax.gov.ir

تذکر 1: کارمندان تمام وقت دستگاههاي دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.

تذکر 2: ارائه حداقل مدرك تحصیلی دیپلم الزامی است

تذکر 3: حضور متقاضی یانماینده قانونی او در مرحله برابراصل و تحویل کارت الزامی است.

تذکر 4: حضور متقاضی در کلاسهاي آموزشی براساس نوع مدرك تحصیلی پس از مراجعه به اتاق الزامی می

باشد.

تذکر 5: کلیه مدارك در محل اتاق برابر اصل می گردد.

تذکر 6: متقاضیان محترم درانتخاب رشته فعالیتهاي خاص درزمان تکمیل اطلاعات ثبت نامی از طریق سایت

این اتاق دقت فرمایند که رشته هاي انتخاب شده در راستاي نیازهاي وارداتی آنان باشد زیرا تنها واردات در

چهارچوب رشته هاي انتخابی امکان پذیر خواهد بود وبراي صادرات کالا محدودیتی وجود ندارد .

تذکر 7: کلیه پرداختها بصورت غیر حضوري و در سامانه http://portal.tccim.ir

مدارك مورد نياز جهت صدور كارت بازرگاني حقيقي

( فايل Pdf )

كارت بازرگاني حقيقي , مدارك مورد نياز صدور كارت بازرگاني حقيقي , مدارك مورد نياز تمديد كارت بازرگاني حقيقي , كارت بازرگاني , اتاق بازرگاني , واردات كالا , مزاياي كارت بازرگاني , فرم دال كارت بازرگاني , هزينه اخذ كارت بازرگاني , شرايط اخذ كارت بازرگاني , مدارك تمديد كارت بازرگاني , كارت بازرگاني چيست